fbpx

 

Bizalmi Kör – Etikai Kódex

 

 

1. Az Etikai Kódex célja

Jelen dokumentum a Bizalmi Kör által működtetett vezetői klubok és mastermind csoportok etikai kódexe. 

A jelen kódex megalkotásának célja, hogy minden olyan érintettel, aki a Bizalmi Körnek tagja vagy a céggel kapcsolatba kerül, azzal  ismertesse azon alapvető etikai normákat, melyeket a Társaság és a Klubtagok kiemelten fontosnak tartanak. Jelen kódex a rögzített értékrend kinyilatkoztatásával meghatározza az elvárható etikus magatartást és a Társaság értékeinek megfelelő cselekvés normáit, továbbá arra ösztönzi az érintetteket, hogy megőrizzék és tovább erősítsék a Bizalmi Körről kialakult pozitív megítélést.

 

 2. Az Etikai Kódex hatálya

Jelen kódex az elfogadásának alább jelzett időpontjától kezdve visszavonásig érvényes. Az időközben megvalósuló esetleges módosítások minden esetben egységes szerkezetben jelennek meg a kódexben. A Társaság által közzétett Etikai Kódex minden esetben az aktuális hatályban lévő kódexnek tekintendő.

 

3. Fogalmak

Etikai Bizottság: A Bizalmi Kör elnökségéből választott bizottság, melybe minden klubelnökség és a mastermind vezetők közössége jelöl egy tagot, továbbá a Bizalmi Kört képviseli egy fő. Az etikai bizottsági tagság fél évig tart, az aktuális etikai bizottsági tagok elérhetőségei a Bizalmi Kör weboldalán megtalálhatók.

Eljárás: Az etikai szabályok megsértése esetén induló folyamat, melynek eredménye lehet:

 • Felmentés (az eljárás megszüntetése)
 • Elmarasztalás (figyelmeztetés, megvonás vagy kizárás)

Érintett: A feltételezett etikai vétség feltételezett okozója és feltételezett elszenvedője, illetve minden olyan klubtag, aki a jelenségnek tanúja volt.

   

  4. Alapértékek

   

  Ebben a klubban vezetők vagyunk, vagyis:

  • Szenvedéllyel, eltökélten dolgozunk.
  • 100% felelősséget vállalunk.
  • Bátran ígérünk és megtartjuk az ígéreteinket.
  • Ismerjük és tiszteletben tartjuk a saját határainkat és egymáséit is.
  • Nálunk mindenki tiszta lappal indul.
  • Odafigyelünk egymásra.
  • Őszinte visszajelzéseket adunk.
  • Bátorítjuk egymást.
  • Elismerjük egymást.
  • Sikeresek vagyunk.
  • Újítók vagyunk.
  • Értékteremtők vagyunk.
  • Különleges erőnk abban áll, hogy számíthatunk egymásra.
  • Együtt sokkal többre vagyunk képesek, mint külön-külön.

   

  5. Célok

  A Társaság és a Klubtagok elsődleges célja szélesebb körben egy olyan vállalkozói kultúra és szűkebb értelemben vállalkozói közösség megteremtése, mely felismeri a tapasztalatmegosztásban rejlő lehetőséget, illetve képes és hajlandó tapasztalatot megosztani, mások tapasztalatát saját fejlődésére fordítani.

  Másodlagos cél a Klubtagok vezetői kapcsolati hálójának bővítése, mellyel bizalmi alapú partnerségeket képesek létrehozni.

   

  6. Tagfelvétel

  Új tag akár ajánlással, akár önkéntes jelentkezéssel érkezhet a Bizalmi Kör bármely vezetői klubjába.

  Új tag adott vezetői klubba történő felvételéről a vezetői klub választott elnöksége dönt. A döntés teljes egyetértés esetén jelenti a tag felvételét a további feltételek (szerződéskötés, etikai kódex elfogadása, tagsági díj megfizetése) teljesülése mellett.

   

  7. Egymással való bánásmód

  Tiszteljük egymást, mint vezetőt és mint embert. Minden Tag egyenlő és egyformán fontos.

  Különösen tiszteletben tartjuk egymás idejét, vallási és politikai nézeteit, valamint etnikai hovatartozását és szexuális beállítottságát.

  Ennek értelmében lehetőség szerint kerüljük a vallási és hitéleti, illetve politikai témákat és vitákat.

  A Bizalmi Kör 100%-ban vallás- és politikamentes közösség.

  Nem kritizáljuk egymást, de őszinte visszajelzést adunk és elismerjük egymás sikereit.

  Őszintén, pozitívan és támogatólag viszonyulunk egymáshoz és a Klubtagok által ajánlott üzletfelekhez.

  Esélyegyenlőség: a Klubtagsági rendszerben senki sem élvezhet előnyt, vagy szenvedhet hátrányt neme, kora, származása, faji, nemzetiségi, felekezeti, politikai, rokoni hovatartozása, testi fogyatékossága, szexuális orientációja, érdekképviseleti szervezethez való tartozása vagy ezzel összefüggő tevékenysége miatt. Ez alól kivételt képeznek a törvényben szabályozott pozitív diszkrimináció esetei, mely vonatkozásában is körültekintően kell eljárni.

  Zaklatás tilalma: a Társaság szigorúan tiltja az erőszak, a megfélemlítés vagy a zaklatás minden lehetséges felmerülő formáját, legyen az fizikai vagy verbális, online vagy offline, stb. Mindenkinek közösségi érdeke és kötelessége, hogy a fentiekbe ütköző megnyilvánulás bármilyen formájának észlelése esetén ez ellen fellépjen, és az esetről bejelentést tegyen a Társaság felé.

   

  8. Etikus magatartás

  A Társaság és a Klubtagok törekszenek az etikus működésre és magatartásra. Alapvető viselkedési normák például, de nem kizárólag az alábbiak.

  8.1. Szakértelem: 

  • 8.1.1. Saját szakmai kompetenciák ismerete, azok alapján történő üzleti megállapodások
  • 8.1.2. Színvonalas szolgáltatás a klubtagok felé
  • 8.1.3. Minőségi termékek biztosítása a klubtagok felé
  • 8.1.4. Üzleti és személyes képességek határok és döntési jogkörök ismerete és tiszteletben tartása
  • 8.1.5. Tévedés esetén előrejelzés, proaktív viselkedés mellett azonnali korrekció
  • 8.1.6. Korrektség, megbízhatóság rendszeren belül és az üzleti kapcsolatokban

   

  8.2. Fizetés, pénzügyek: 

  • 8.2.1. Áralku esetén win-win vagy nincs üzlet hozzáállás
  • 8.2.2. Határidőre történő fizetés
  • 8.2.3. Fizetési határidő elmulasztása esetén a késésről való előzetes tájékoztatás, új időpont megjelölésével

   

  8.3. Kommunikáció: 

  • 8.3.1. Őszinte és személyes visszajelzés, különösen negatív információk esetén
  • 8.3.2. Negatív információt az érintettel való egyeztetés nélkül nem osztunk meg harmadik féllel
  • 8.3.3. Amennyiben személyesen nem sikerül egy konfliktust megoldani, úgy a problémáról az elnökség tájékoztatása
  • 8.3.4. Titoktartás 
  • 8.3.5. Jóhiszeműség és tisztesség megtartása minden körülmények között
  • 8.3.6. Jogos gazdasági érdekek tiszteletben tartása
  • 8.3.7. Személyhez fűződő jogok tiszteletben tartása, személyes adatok védelme
  • 8.3.8. Pénzügyi feltételek változásáról időben történő kommunikáció

  8.4. Események: 

  • 8.4.1. Az esemény dress code-jának megfelelő öltözet
  • 8.4.2. Az eseményhez illő viselkedési mód

   

  8.5. Politika, vallás: 

  • 8.5.1. Egymás vallási és politikai nézeteinek tisztelete, azok kommunikációjának mellőzésével.
  • 8.5.2. Térítő, agitáló tevékenység mellőzése

    

    9. Etikai vétség

    

   Etikai vétségnek minősül egymás, illetve a Bizalmi Kör alapelveinek és értékeinek megsértése, például, de nem kizárólag az alábbiak.

   9.1. Szakértelem területén: 

   • 9.1.1. Szakmai határokon történő túlterjeszkedés
   • 9.1.2. Hiba esetén a korrekcióra való hajlandóság hiánya

    

   9.2. Fizetés, pénzügyek területén: 

   • 9.2.1. Késedelem a fizetésben
   • 9.2.2. Alku esetén etikátlan, a másik üzleti érdekeit jelentősen sértő magatartás

    

   9.3. Kommunikáció területén: 

   • 9.3.1. “Pletyka”, vagyis: rosszindulatú szóbeszéd, egy személyes ügyet, illetve kitalált vagy elferdített esetet alattomosan mások előtt kitárgyaló, kiteregető, felelőtlen vagy ártó szándékú híresztelés, amely az érintett személy becsületét érinti, őt gyanúba, rossz hírbe hozza.
   • 9.3.2. Negatív céginformáció elhallgatása az elnökség elől
   • 9.3.3. Titoktartás megsértése kis mértékben
   • 9.3.4. Más klubtag hírnevének rontása
   • 9.3.5. Eltűnés, nem kommunikálás folyamatban lévő együttműködés esetén

   9.4. Bizalmi Kör események, rendezvények területén: 

   • 9.4.1. Az eseményhez nem illő viselkedés
   • 9.4.2. A rendezvényhelyszínen tanúsított károkozó magatartás 

    

   Súlyos etikai vétségnek minősül: 

    

   9.5. Szakértelem területén: 

   • 9.5.1. Megtévesztés, félrevezetés, nem megalapozott üzleti információk alapján történő üzletkötés
   • 9.5.2. Saját jogkörön való túlterjeszkedés
   • 9.5.3. Tisztességtelen üzleti magatartás, szerződésszegés

   9.6. Fizetés, pénzügyek területén: 

   • 9.6.1. Visszaesés a késedelmes fizetésben
   • 9.6.2. 3 hónapnál nagyobb késedelem
   • 9.6.3. Nagymértékű/hosszan fennálló tartozás más klubtag felé
   • 9.6.4. Fizetési szándék hiánya
   • 9.6.5. Adócsalás vagy más törvénysértés

    

   9.7. Kommunikáció területén: 

   • 9.7.1. Titoktartás nagyfokú/szándékos megsértése
   • 9.7.2. Szexuális, nemi, etnikai vagy vallási hátrányos megkülönböztetés
   • 9.7.3. Vallási vagy politikai térítő, agitáló tevékenység

   9.8. Bizalmi Kör események, rendezvények területén: 

   • 9.8.1. Az eseményhez nem illő szélsőséges viselkedés
   • 9.8.2. A rendezvényhelyszínen tanúsított súlyos károkozó magatartás

    

   10. Eljárási rend etikai vétség esetén

    

   10.1. Eljárás típusok

    

   10.2.1. Mastermind csoportdöntés 

   Mastermind csoportban történt etikai vétség gyanúja esetén a csoport saját hatáskörben, egyszerű többséggel dönt a tag benntartásáról vagy kizárásáról.

   A mastermind csoportdöntés eredményét a mastermind vezető automatikusan megküldi az Etikai Bizottságnak, további vizsgálatra.

   Csoportdöntési helyzet:

   • Egy éven belül 2 alkalommal 15 percet meghaladó késés.
   • Egy éven belül 2 alkalom meg nem jelenés, mely 48 órán belüli lemondással vagy lemondás nélkül történt.
   • Folyamatos, jelentős eladó/vevő, szolgáltató/igénybevevő kapcsolat a csoport másik tagjával. (Például könyvelés, marketing vagy jogi szolgáltatás, stb.)
   • A csoporton belül etikai vétség

   Egy éven belüli 3 alkalommal történt késés vagy távolmaradás a csoportból történő automatikus kizárást von maga után. 

   A csoportból való kizárás etikai bizottsági döntést indít, mely a klubtagságból való kizárással is járhat.

    

   10.2.2. Etikai Bizottsági eljárás

   A Bizalmi Kör Etikai Bizottsága vizsgálhatja az etikai vétségről szóló bejelentést, a körülményeket és hozhat döntést a következményekről.

    

   10.2. Etikai Bizottsági eljárás folyamata

   • Eljárás kezdeményezése
   • Eljárás indulása, érintettek értesítése
   • Tényfeltárás
   • Döntés
   • Döntés kihirdetése

   10.3. Eljárás kezdeményezése

   Abban a nem várt esetben, amennyiben valamely klubtagnak, munkavállalónak, szerződött munkatársnak, üzleti partnernek, vevőnek olyan magatartás vagy cselekedet jut a tudomására vagy olyat tapasztal, mely a jelen Etikai Kódex rendelkezéseivel ellentétes, azok által meghatározott kívánalmakba ütközik, kérjük jelezze a Társaságnak a Bizalmi Kör weboldalán a vonatkozó űrlap kitöltésével: www.bizalmikor.hu/etikai 

   Az űrlapon bejelentendő adatok:

   • Az állásfoglalást kérő vagy bejelentés tevő neve, cégneve,
   • Esetlegesen további érintett személyek
   • A bejelentés tárgya, az Etikai Kódex vonatkozó pontja
   • A probléma rövid leírása

   Etikai bizottsági eljárást kezdeményezhet:

   • Bizalmi Kör klubtag
   • Mastermind vezető
   • Bizalmi Kör elnökségi tag
   • Bizalmi Kör munkatárs
   • Az Etikai Bizottság saját hatáskörben

   Az eljárás kezdeményezése minden körülmények között írásban történik, a Bizalmi Kör honlapján elhelyezett űrlapon. 

   Kérdéses esetben az Etikai Bizottság tagjai segítenek a lehetséges bejelentőnek az eset előzetes megítélésében, ehhez elérhetőségük megtalálható a Bizalmi Kör honlapján.

   A BIX felületére, klubtagoktól érkezett 5 negatív értékelés (7 alatti értékkel) automatikusan bizottsági eljárást von maga után.

   Mastermind csoportdöntés esetén az elmarasztaló döntést a mastermind vezető automatikusan megküldi az Etikai Bizottság részére, mely dönt az eljárás indulásáról.

    

   10.4 Eljárás indulása

   Az Etikai Bizottság minden beérkezett ügyet eljárás keretében megvizsgál.

   Az eljárás indításáról minden érintett fél írásos (email-formátumú) értesítést kap.

   Az eljárás idejére az etikai eljárás alá vont klubtag tagsága felfüggesztésre kerül.

   Amennyiben etikai vétség jut valaki tudomására, és nem kezdeményez etikai eljárást, az etikai vétséget követ el. 

    

   10.5. Tényfeltárás, bizottsági ülés

   Az etikai vétség ügyében a Bizottság az írásos anyagok tanulmányozása mellett egyszeri alkalommal, személyesen vagy online felületen meghallgatja az érintett feleket.

   Amennyiben a klubtag nem jelenik meg a meghallgatáson, akkor lemond a meghallgatás lehetőségéről, de a Bizottság a távollétében is döntést hoz.

    

   10.6. Döntés

   Az Etikai Bizottság egyszerű többséggel hozza meg döntését a rendelkezésére álló ismeretek alapján. 

   Adott ügyben nem rendelkezik szavazati joggal:

   • Az érintett klubot képviselő bizottsági tag
   • A Bizalmi Kör Kft-t képviselő bizottsági tag

   Döntési lehetőségek:

   • Eljárás megszüntetése: amennyiben a Bizottság szerint nem történt etikai vétség.
   • Elmarasztalás: amennyiben a Bizottság szerint történt etikai vétség.
   • Kompetencián kívül: amennyiben az ügy kívül esik az Etikai Bizottság kompetenciáján, úgy amíg a helyzet rendezésre nem kerül, addig minden érintett tagsága felfüggesztésre kerül.

   Az elmarasztalás lehetőségei:

   • Figyelmeztetés: amennyiben a bizottság úgy ítéli meg, hogy kismértékű vagy nem szándékos etikai vétség történt, figyelmeztetés típusú döntést hoz. Következménye: írásbeli figyelmeztetés a klubtag részére.
   • Megvonás: amennyiben az etikai bizottság úgy ítéli meg, hogy súlyos de nem szándékos etikai vétség történt, elmarasztalás típusú döntést hoz. Következménye lehet:
   1. mastermind csoportból való kikerülés, 
   2. mastermind tagság felfüggesztése adott időtartamra,
   3. klubtagság felfüggesztése adott időtartamra
   4. közszerepléstől való eltiltás (például blog, live, pódiumbeszélgetés, stb.) és
   5. az érintett klubtagságára vonatkozó egyéb korlátozás
   • Kizárás: súlyos, szándékos illetve többszörös súlyos etikai vétség esetén a bizottság kizárás típusú döntést hoz. Következménye: a klubtagság teljes és azonnali felfüggesztése. 

   Figyelmeztetést követő újbóli elmarasztalás következménye minimum megvonás.

   Megvonást követő újbóli elmarasztalás következménye automatikus kizárás.

   Súlyos etikai vétség esetén a Bizottság azonnali kizárásról dönt.

   A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

    

   10.7. Döntések publikálása

   Az Etikai Bizottság döntéséről minden érintett írásban értesítést kap.

   Az eljárás indítása a klubtagság számára nem publikus.

   Eljárás megszüntetése és figyelmeztetés esetén a döntés nem publikus a klubtagság számára, arról csak az érintettek kapnak tájékoztatást.

   Kizárás esetén a vonatkozó klub és/vagy mastermind csoport írásban értesül a kizárásról és az Etikai Kódex megsértett pontjáról.

   A mindenkori klubelnökségek számára a korábbi döntések eredménye elérhető.

    

   11. Az Etikai Bizottság

    

   11.1. Összetétel

   • Minden Bizalmi Kör klub képviseletében 1-1 fő elnökségi tag, az elnökség által delegálva.
   • A mastermind csoportok képviseletében 1 fő mastermind vezető, a vezetők által delegálva
   • A Bizalmi Kör Kft. képviseletében 1 fő munkatárs

   Az Etikai Bizottság tagjait dedikált időtartamra választják, adott vezetőségi döntésnek megfelelően 6-12 hónapra.

    

   11.2. Ülési rend

   Az Etikai Bizottság havonta ülésezik, amennyiben van bejelentett ügy. Ügy hiányában nem ül össze.

   Súlyos etikai vétség vélelme esetén a Bizottság két héten belül rendkívüli ülés keretében összehívásra kerül.

    

   12. Titoktartás

   A klub és a mastermind találkozókon elhangzott információk üzleti titoknak minősülnek, azokat harmadik fél számára senki nem adhatja ki. Tag olyan üzleti információt nem oszt meg, melyre nincs felhatalmazása a pozíciója által. 

   Az etikai bizottság tagjai minden eljárással kapcsolatosan teljes titoktartásra kötelezettek, beleértve az eljárás alatt állók személyét, az eljárás témáját és annak státuszát. 

   A titoktartási kötelezettség a döntés kihirdetése után is tart, azaz a dokumentált döntésen kívül nem nyilatkoznak az eljárás részleteiről.

    13. Jogszabályi megfelelőség

   Az érintettek alapvető elvárása, hogy a Klubtagok és a Társaság is megfeleljen a működésének területe szerint irányadó jogszabályoknak és elvárásoknak, továbbá működése során jelen kódexnek megfelelően járjon el.

   Budapest, 2021. április 2.

    

   Segédanyagok elérhetősége: 

   1. Bejelentő űrlap és Etikai Bizottság elérhetősége
   2. Tájékoztatás eljárás indulásáról – minta
   3. Bizottsági döntés – minta